Dodatočné prijímacie konanie

na vybrané študijné programy

 

Bakalárske

Magisterské

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

Študentská súťaž o návrh potlače trička/mikiny pre PF UKF pozná svojho víťaza

Do výzvy súťaže o návrh potlače trička/mikiny pre Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zverejnenej 15. apríla 2024, bolo do stanoveného termínu – 31. mája 2024 prihlásených 11 súťažných návrhov v autorstve, resp. spoluautorstve 5 súťažiacich. Hodnotiaca komisia, ktorá dňa 5. júna 2024 zhodnotila súťažné návrhy a rozhodovala o ocenení,  pracovala v zložení:
 
Predseda komisie:
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan PF UKF
 
Členovia komisie:
Ing. Lucia Bezáková, tajomníčka PF UKF
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekan pre rozvoj, CV a MV PF UKF
doc. akad. mal. Daniel Szalai, docent KVTV PF UKF
Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., docent KVTV PF UKF
Bc. Virág Csillagová, študentka KVTV PF UKF
Laura Mellenová, študentka KVTV PF UKF
 
Posudzovanie predložených grafických návrhov prebiehalo anonymným spôsobom.
Komisia rozhodla o ocenení jedného návrhu predloženého v dvoch modifikáciách, autorkou oceneného návrhu, s pripomienkou komisie na dopracovanie drobných detailov návrhu, je:
Soňa Haľamová, študentka 2. ročníka Bc. študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry. Do súťaže sa prihlásila s piatimi návrhmi. Komisia ocenila jej návrh s označením „5“.
 

barb

 
 
V súlade s vyhlásenou výzvou bude ocenenej študentke udelené mimoriadne štipendium v sume 100,- Eur.
 
Súťažné návrhy ostatných autorov, ktorými boli:
Vanessa Janovčíková, študijný program: wPEP22b - predškolská a elementárna pedagogika, 1. ročník,
Sára Jendrálová, študijný program: 3zPSAJ16b3 - učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry, 3. ročník v spoluautorstve:
Dárius Ducký, študijný program: PSAJ22b3 - učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry (2. ročník)
Paula Pekarovičová, študijný program: wPEP22b -  predškolská a elementárna pedagogika, 1. ročník,
síce nezískali finančné ocenenie, no na základe návrhu predsedu hodnotiacej komisie, dekana PF UKF doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., budú odmenené vecnými cenami. S týmto návrhom sa stotožnili všetci členovia komisie.
 
Prinášame časť z vyjadrení členov hodnotiacej komisie:
 
Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.: „Posudzovali sme ideový zámer a jeho súlad so základným zadaním súťaže. Komisia posudzovala tiež výber použitých motívov v jednotlivých návrhoch, kompozíciu, farebnosť, použitie detailov vzhľadom na realizačnú technológiu a celkové výtvarné pôsobenie grafického návrhu. Na základe anonymného hlasovania boli vybrané dva ideovo príbuzné typografické návrhy (poznámka autora príspevku: zaslané do súťaže ako jeden celok) s pripomienkou dopracovania drobných detailov. Komisia v nich ocenila vtip a nadhľad autora/autorky, ako aj snahu priblížiť sa k mysleniu súčasného študenta. Ostatné predložené návrhy neboli vyhodnotené ako vhodné pre realizáciu“.
 
Laura Mellenová: „Na prácach študentov bolo vidieť snahu, precíznosť a zmysel pre detail, ktoré do zhotovenia svojich návrhov vložili. Práve tieto detaily by boli z môjho pohľadu v tlači technicky ťažko realizovateľné a preto som pri výbere favorita brala do úvahy jeho jednoduchosť a predpoklad, či by mohol byť medzi študentmi o produkty s daným návrhom záujem. Rovnako veľkú úlohu hrala aj výtvarná stránka, kde rozhodovalo farebné spracovanie, štylizácia a kompozícia.“
 
Autorke oceneného návrhu potlače trička/mikiny pre PF UKFSoni Haľamovej srdečne blahoželáme a veríme, že do ďalšej výzvy o návrh potlače trička/mikiny pre PF UKF sa prihlásia aj ďalší študenti.
 
Text: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekan pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF UKF
Ilustračný obrázok: Soňa Haľamová, študentka KVTV PF UKF

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem