Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

Úspešná Erasmus+ mobilita pracovníkov PF UKF v Španielsku

V dňoch 15. – 19. januára 2024 uskutočnili pracovníci Katedry techniky a informačných technológií PF UKF - prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD. a Mgr. Monika Valentová, PhD. Erasmus+ mobilitu školenie v rámci KA131 na Pedagogickej fakulte Univerzity Granada v Španielsku.
 
Počas pobytu na uvedenej inštitúcii boli prijatí aj prof. Javierom Villoria Prietom, dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Granada a prof. Silou Pla Pueyo, prodekankou pre internacionalizáciu. Rokovania s týmito čelnými predstaviteľmi boli zamerané na možnosti uzatvorenia bilaterálnej dohody medzi Pedagogickou fakultou Univerzity Granada a Pedagogickou fakultou UKF v rámci programu Erasmus+.
Ďalšími aktivitami realizovanými v rámci návštevy boli pracovné stretnutia s členmi Katedry pedagogiky, Katedry didaktiky a školského manažmentu, a Centra prípravy učiteľov, tematicky zamerané na vzájomné oboznámenie sa so vzdelávacími a vedecko-výskumnými činnosťami uvedených pracovísk Pedagogickej fakulty Univerzity Granada na jednej strane a Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF na druhej strane. Veľmi podnetné boli diskusie so študentmi doktorandského štúdia prepojené s ukážkami využívania špeciálnych priestorov určených jednak pre študentov na prípravu ich výstupovej pedagogickej praxe, jednak na realizáciu vzdelávacích činností (vedených učiteľmi z praxe, príp. študentmi učiteľstva) určených pre žiakov primárneho a sekundárneho vzdelávania. Za najvýznamnejší bod programu návštevy možno označiť stretnutie s prof. Pablom José Garcia Sempere a prof. Magdalenou Ramos Navas-Parejo, venované prerokovaniu potenciálnych možností účasti Pedagogickej fakulty Univerzity Granada na riešení projektu Women in STEM and STI (projekt programu Erasmus+ Cooperation partnerships in higher education, KA220-HED), aktuálne pripravovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Ljubljana, ako koordinátorom projektu, v spolupráci s UKF v Nitre, Univerzitou Novi Sad v Novom Sade, Vysokou školou ekonomickou v Prahe, Univerzitou sv, Cyrila a Metoda v Skopje a Beogradskou univerzitou v Beograde. V kontexte diskusie uvedeného projektu bola riešená aj otázka prípadných ďalších možností vzájomnej vedecko-výskumnej, publikačnej ako aj pedagogickej spolupráce.
1Obrázok1
Foto 1a: Objekt Pedagogickej fakulty Univerzity Granada
 
 
2Obrázok2
Foto 1b: Prof. Hašková, doc. Brečka a Mgr. Valentovej pred objektom Pedagogickej fakulty Univerzity Granada.
 
 
3Obrázok3
Foto 2 Pracovné stretnutie doc. PaedDr. Petra Brečku, PhD., prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc., a Mgr. Moniky Valentovej, PhD., s prof. Javierom Villoria Prieto, dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Granada (vľavo v strede), a reprezentantmi Pedagogickej fakulty Univerzity Granada prof. Pablom José Garcia Sempere a prof. Magdalenou Ramos Navas-Parejo
 
 
Text: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Foto: archív prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem