Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Výstava študentiek...

Výstava študentiek Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
 

zds

 

Autorky: Linda Baumgartnerová, Ivana Čerňanská, Ivana Dvoráková, Simona Jakubcová, Žofia Kopnická, Sabína Lapínová, Lenka Miháľová, Klára Szabóová, Jana Valášková, Lucia Vychopenová
Kurátorky: Jana Mináriková, Katarína Galović Gáspár
Vernisáž: utorok, 17. februára 2015 o 18:00
Výstava potrvá do 1. marca 2015
Bunker – Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra
Ďalšie informácie nájdete na www.nitrianskagaleria.sk
______
Katedra výtvarnej výchovy a tvorby má dlhoročnú tradíciu a históriu. Bývalá Katedra výtvarnej výchovy vznikla v roku 1960, keď sa ako samostatné pracovisko vyčlenila z Katedry výtvarnej výchovy a základov priemyselnej výroby. Katedra pôsobí v rámci Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pripravuje výtvarných pedagógov. Absolventi sa uplatňujú aj v ďalších príbuzných odboroch, zameraných na výtvarnú tvorbu. Štúdium na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy sa realizuje v dvoch základných líniách, teoretickej a praktickej. Praktické disciplíny v rámci štúdia na katedre sa realizujú formou práce v ateliéroch: kresba - maľba, modelovanie, grafika, textil, grafický dizajn, foto, video a intermediálna tvorba.

A práve v ateliéroch intermediálnej tvorby a modelovania vznikla aj kolekcia vystavovaných diel. Sú to práce zo zimného prieskumu, ktorý na katedre prebehol v januári tohto roku. Študenti boli dopredu oslovení so zadaním reagovať na výstavný priestor Bunkra. Na výstave môžete vidieť ich práce na témy „Z druhej strany“, „Hviezdy a idoly“, „Hrdinovia“ a „Zmena identity“.

icon_fb.png

Druhá, odvrátená strana, opak oficiálneho, underground, alternatíva, niečo, čoho sa bojím, niečo, čo chcem skryť... – to je niekoľko termínov, ktoré bližšie vysvetľujú tému Z druhej strany. Študentky na ne reagovali rôznymi spôsobmi. Niektoré výpovede sú vtipné, až sarkastické, iné vážne, zachádzajúce do hĺbky. Médiá, v ktorých sa študentky prejavili, sú vzhľadom na intermediálny charekter spomínaných dvoch ateliérov takisto rôzne. Na výstave môžete vidieť videá, inštalácie a objekty.

 

zdsFROM THE OTHER SIDE
Student exhibition of the Department of Creative Arts and Art Education at the Constantine the Philosopher University in Nitra
Artists: Linda Baumgartnerová, Ivana Čerňanská, Ivana Dvoráková, Simona Jakubcová, Žofia Kopnická, Sabína Lapínová, Lenka Miháľová, Klára Szabóová, Jana Valášková, Lucia Vychopenová
Curators: Jana Mináriková, Katarína Galović Gáspár
Opening: Tuesday, February 17th, 2015 at 6 p.m.
The exhibition runs until March 1st, 2015
Bunker – Nitra Gallery, Župné námestie 3, 949 01 Nitra, Slovakia
More information at www.nitrianskagaleria.sk
______
The Department of Creative Arts and Art Education is steeped in many years of tradition and history. The former Department of Art Education was established in 1960 when it emerged as a separate department from that of Art Education and Industrial Production. The department as it stands today is a part of the Faculty of Education, based at the Constantine the Philosopher University in Nitra, and specialises in the education of prospective art teachers. The graduates are also successful in other related fields with the focus on the creative arts. Studying at the Department of Creative Arts and Art Education is divided into two main areas – the theoretical and the practical. The practical disciplines are realised by means of working in studios: drawing – painting, modelling, graphics, textile, graphic design, photography, video and cross genre intermedia art.

It is in these studios of intermedia art and modelling where the exhibited art collection has been created, as a result of the winter survey conducted at the Department in January this year. The students were given the task in advance to respond to the exhibition space of the Bunker. At the exhibition, you can see their works on the topics “From the Other Side”, “Stars and Idols”, “Heroes” and “Change of Identity”.

The other, reverse side, the opposite of the official, the underground, the alternative, something I'm afraid of, something I want to hide... – those are a few terms that further explain the topic From the Other Side. The students have responded to them in different ways. Some statements are witty, even sarcastic, others are serious and meaningful. The media through which the students have expressed themselves also differ from piece to piece, due to the intermedia nature and character of the two aforementioned studios. You can see videos, installations and objects at the exhibition.

pozvanka

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem