Výzva - Študentská videosúťaž

 
 
Spropaguj svoju katedru/svoj študijný program na PF UKF
Vedenie Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa vyhlasuje študentskú súťaž
o najlepšie videá na tému Spropaguj svoju katedru/svoj študijný program na PF UKF.
 
Zadanie:
Vytvorte sami alebo v spolupráci so svojimi kolegami zo študijnej skupiny alebo ročníka krátke video zamerané na propagáciu štúdia na Vašej domovskej katedre na Pedagogickej fakulte UKF alebo na propagáciu Vášho študijného programu, v prípade dvojkombinačných učiteľských štúdií Vášho podprogramu na Pedagogickej fakulte UKF, s kreatívnym obsahom a tvorivým spôsobom.
 
Odporúčaný formát videí: mp4
Odporúčané trvanie audiovizuálneho obsahu: 1,5 maximálne 2 minúty
Termín zasielania videí: do 31. októbra 2020 do 22:00 hod.
 
Spôsob zasielania videí:
Videá zasielajte prostredníctvom úložiska, napr. cez server www.wetransfer.comwww.uschovna.cz alebo www.leteckaposta.cz,  na mailovú adresu: (doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF), z ktorého Vám po prevzatí videa bude zaslaný potvrdzujúci e-mail.
Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť tieto údaje:
Autor/autori videa: meno a priezvisko
Príslušnosť k študijnému programu: uviesť názov študijnému programu, ročník
Podmienky súťaže:
Svojou účasťou v súťaži a zaslaním videa vyjadrujete súhlas so zverejnením Vášho videa v prípade ocenenia.
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo nezaradiť do súťaže videá, ktoré nebudú v súlade s uvedenou formálnou, technickou a obsahovou špecifikáciou, resp. budú zaslané po uvedenom termíne. 
V termíne od 3. do 10. novembra 2020 odborná komisia zhodnotí videá a určí úspešné, resp. ocenené videá, a tiež rozhodne o absolútnom víťazovi súťaže. Následne zverejníme výsledky súťaže a najlepšie videá na webe PF a FB PF.  Za každú katedru, každý študijný program/v prípade kombinačných štúdií za každý podprogram zverejníme video/videá v závislosti na počte a kvalite súťažných videí, ako aj so zreteľom na účasť študijných programov a podprogramov v súťaži.
Autori úspešných, resp. ocenených videí získajú mimoriadne štipendium vo výške 50,- až 70,- Eur a absolútny víťaz súťaže získa mimoriadne štipendium vo výške 100,- Eur.  
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť v súťaži.
Vedenie PF UKF