Obhajoby dizertačných prác

Obhajoby dizertačných prác a opravné termíny ŠS vo všetkých stupňoch a formách štúdia, a v rámci ďalšieho vzdelávania

V súvislosti so zrušením núdzového stavu a uvoľňovaním protiepidemických opatrení v Slovenskej republike, pokiaľ nedôjde k zmene situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19, budú obhajoby dizertačných prác a opravné termíny štátnych skúšok v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, ako aj v rámci ďalšieho vzdelávania (záverečné skúšky DPŠ, XRTE a XRAJ) v akademickom roku 2019/2020 na PF UKF prebiehať v termíne 17. - 31. august 2020 prezenčnou formou (s fyzickou prítomnosťou študenta).