Zrušenie talentovej skúšky

ROZHODNUTIE DEKANA O ZRUŠENÍ TALENTOVEJ SKÚŠKY

Rozhodnutím dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sú talentové skúšky na bakalárske študijné programy:
Hudba a zvukový dizajn, Učiteľstvo hudobného umenia, Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, Šport a rekreácia, Učiteľstvo telesnej výchovy v (kombinácii), Výtvarná edukácia ZRUŠENÉ.
Uchádzači o vysokoškolské štúdium budú v uvedených bakalárskych študijných programoch pre akademický rok 2020/2021 prijatí bez talentovej skúšky.