Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana PF UKF v Nitre

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zmysle Čl.11 Štatútu Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana PF UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022. Voľby sa uskutočnia vo štvrtok 12. apríla 2018.