Doktorandské štúdium – súčasnosť a perspektívy

Kategória:
Verejné
Dátum:
5. november 2019 13:00

V rámci Týždňa vedy a techniky 2019 PF UKF sa uskutoční workshop doktorandov s názvom

„Doktorandské štúdium – súčasnosť a perspektívy“.

Termín podujatia: 05.11.2019 o 13:00 hod. v zasadačke dekana

Workshop doktorandov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre bude prezentáciou výsledkov súčasných doktorandov v oblasti vedecko-výskumnej práce za posledné hodnotené obdobie. Priestor bude patriť tým doktorandom, ktorí v budúcom roku budú obhajovať svoje dizertačné práce a disponujú výsledkami v oblasti vedecko-výskumnej práce. Súčasťou bude výmena informácií a názorov o úspechoch v publikačnej činnosti, možnostiach zapojenia sa doktorandov do projektov a prezentácia výsledkov získaných z absolvovania stáží v zahraničí a ich význam a dôležitosť pre doktorandské štúdium. Cieľom podujatia bude poukázať na príklady dobrej praxe úspešných doktorandov. Toto podujatie bude smerované k zintenzívneniu vedeckej činnosti doktorandov tak, aby výsledky, ktoré doktorandi dosiahnu, spĺňali medzinárodne uznávanú kvalitu v jednotlivých študijných odborov akreditovaných na PF UKF v Nitre.

 
 

Všetky termíny:

  • 5. november 2019 13:00
 

Powered by iCagenda