informácie DPŠ

Názov vzdelávacieho programu: DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM
(DPŠ) – externá forma
Druh ďalšieho vzdelávania:
Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle § 44 odsek 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cieľová skupina: Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch a študenti druhého stupňa neučiteľských študijných programov.
Minimálne podmienky prezaradenie uchádzača do vzdelávacieho programu: Ukončené, resp. prebiehajúce magisterské, prípadne inžinierske štúdium v neučiteľských študijných odboroch/programoch, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov, v ktorých má UKF akreditačnou komisiou priznané práva udeľovať príslušné akademické tituly v rámci skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie.
Termín podávania prihlášok:
do 30. júna v príslušnom roku – pre uchádzačov o štandardnú dĺžku DPŠ (2 roky) na získanie pedagogickej kvalifikácie - plánovaný počet prijatých: 30
– priebežne počas akademického roka – pre uchádzačov (s pedagogickou spôsobilosťou) o rozširujúci modul DPŠ na predpísanom tlačive
Poplatok za štúdium
(uhrádza sa po prijatí):
300 €/semester (600 €/akademický rok) pre štandardnú dĺžku štúdia uchádzačov o DPŠ s jednou odborovou didaktikou
330 €/semester (660 €/akademický rok) pre štandardnú dĺžku štúdia uchádzačov o DPŠ s dvomi odborovými didaktikami
500 € - jednorazový poplatok pre rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia
Doplňujúce informácie:
Prihláška nie je spoplatnená.
Poplatok za štúdium sa uhrádza až po doručení rozhodnutia o prijatí na vzdelávanie.
Spôsob platby poplatku za štúdium výlučne bankovým prevodom.
Prihlášky sa podávajú iba elektronicky spolu s prílohami:
Prihláška nie je spoplatnená.
Bližšie informácie: Gabriela Ištokovičová
Dekanát PF UKF v Nitre
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie
Dražovská 4 949 74 Nitra
Tel. +421 37 6408 213
e-mail:
  PDF