Informácie k odovzdávaniu záverečných prác v akademickom roku 2021/2022

V aktuálnom akademickom roku 2021/2022 sa záverečné práce odovzdávajú v elektronickej aj v tlačenej (printovej) forme.

Bakalárske a diplomové práce sa odovzdávajú v nasledovných termínoch:

  • Najneskôr do 16.04.2022 v elektronickej forme prostredníctvom AIS vo formáte PDF. Súčasťou odovzdania záverečnej práce v informačnom systéme je potvrdenie licenčnej zmluvy.
  • Najneskôr do 25.04. 2022 v tlačenej forme na študijnom oddelení PF UKF v počte 2ks .

Tlačenú formu záverečnej práce je možné odovzdať (nie poslať poštou) na Študijnom oddelení počas úradných hodín (okrem 14.04.2022 a 19.04.2022), externí študenti v piatok priebežne počas dňa .

Návod (4) na vloženie práce do AIS (po vytlačení a zviazaní práce). 

doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

 

Vážení účastníci ďalšieho vzdelávania na PF UKF,

v súvislosti s blížiacim sa termínom odovzdávania záverečných prác končiacich ročníkov vo vzdelávacích programoch: Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) a Rozširujúce štúdium (XRTE, XRAJ, XRVU) si vás dovoľujeme informovať, že záverečné práce sa v akademickom roku 2021/2022 odovzdávajú nasledovným spôsobom:

  1. v elektronickej podobe do systému AIS do 16.4.2022
  2. v tlačenej podobe na príslušnom študijnom oddelení PF (pani Gabriela Ištokovičová) do 25.4.2022 v počte 2 ks (pevná väzba, tvrdý obal)
  3. v štruktúre a formálnej úprave podľa Smernice o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach č. 13/2020, a v zmysle Metodických pokynov k záverečným prácam, zverejnených na webe.

V zmysle čl. 7 ods. 1 uvedenej smernice majú autori záverečných prác UKF súčasne aj povinnosť:

  1. potvrdiť licenčnú zmluvu v AIS,
  2. označiť záverečnú prácu ako finálnu  - (výsledok originality príde iba pre rozširujúce štúdium)

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS (po vytlačení a zviazaní práce)

doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.,
prodekan pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie
a medzinárodné vzťahy PF UKF