Pred/zápis predmetov a rozvrhy na ZS 2022/2023

banner BIG 4
Pred/zapís (výber) predmetov na nasledujúci semester viď. Harmonogram akademického roka, ostatní cca 2 týždne pred zaciatkom semestra.
Študenti prijatí a nastupujúci do prvého ročníka zapisujú predmety po po zápise na študium (plánovaná inštruktáž pred začiatkom semestra)
 
Postup:
1. Vytvoriť zápisný list na akademický rok 2022/2023 ak nie je vytvorený (návod 6)
- Pred/zapis predmetov podľa harmonogramu a 4 týzdne pred začiatkom semestra
- Pridávanie predmetov si kontrolujte s odporúčaným študijným plánom. (návod bod 1) 
- Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.
3. Prihlasovanie na rozvrh - (návod 2)
- predzapísaní podľa Harmonogramu akademického roka od 08.07.2022, ostatní cca 2 týždne pred začiatkom semestra
- študenti nastupujúci do prvého ročníka po zápise a pridaní predmetov (plánovaná inštruktáž pred začiatkom semestra)

Zo študijneho poriadku:

Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.
 
Technické problémy rieši 
 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať: