Štátne skúšky na PF - august

Milé študentky,

milí študenti,

 

štátne skúšky v augustových termínoch sa budú na PF UKF v Nitre realizovať prezenčnou formou. V odôvodnených prípadoch môže študent požiadať o online pripojenie prostredníctvom emailu zaslaného na študijné oddelenie ().

Lívia Fenyvesiová

Prodekanka pre vzdelávanie