Informácie pre budúcich účastníkov ďalšieho/kvalifikačného vzdelávania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia (DPŠ, XRAJ, XRTE a XRVU) nastupujúcich do 1. ročníka.

 
Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,
 
oznamujeme Vám, že Pedagogická fakulta UKF v Nitre realizuje zápisy študentov a účastníkov ďalšieho vzdelávania na akademický rok 2021/2022 výlučne bezkontaktne, t.j. elektronicky.
 
Postup:
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí na ďalšie vzdelávanie sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“).
Po prihlásení je potrebné:
1. Vytvoriť elektronický zápis - (návod),
2. Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
3. Vytlačený a vlastnoručne podpísaný zápisový list a overené doklady o druhostupňovom vzdelaní:
       - DPŠ - Diplom a vysvedcenie o štátnej skúške, resp. potvrdenie o prebiehajúcom druhostupňovom štúdiu)
       - Rozširujúce štúdium - Diplom
     zašlite poštou na Centrum celoživotného vzdelávania PF UKF (poštová adresa uvedená nižšie) najneskôr do
     XDPŠ                        - do   3. septembra 2021 
     XRAJ, XRTE, XRVU - do 15. septembra 2021
4. Uhradiť poplatok za školné podľa pokynov uvedených v rozhodnutí o prijatí (predpis najdete aj v AIS v časti neuhradene poplatky) najneskôr do
     XDPŠ                         - do  3. septembra 2021
     XRAJ, XRTE, XRVU do 15. septembra 2021
 
Potvrdenie o platbe zaslať spolu so zápisným lisom v zmysle bodu 3.
 
Na základe zaslaných dokumentov a po úhrade poplatku Vám príslušné študijné oddelenie zrealizuje úplný zápis v AIS.
Po úplnom zapise si môžete zo systemu AIS vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre úradné účely.
 
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri je plánovaný od 20.9.2021.
 
Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky (ktoré Vám budú pridelené po zápise), kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s akademickým informačným systémom (AIS), k tvorbe rozvrhov a práci s ďalšími informačnými systémami univerzity.
 
Na komunikáciu v administratívnych záležitostiach Vám odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu so študijnou referentkou programov ďalšieho vzdelávania.
Kontakt: pani Gabriela Ištokovičová ().
technických záležitostiach v súvislosti s prácou v akademickom informačnom systéme (AIS) : .
 
Poštová adresa na zasielanie dokumentov:
Univerzita Konštantína Filozofa
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania – Ďalšie vzdelávanie
Dražovská cesta 4
949 01 Nitra