Informácie k zápisu do 1.ročníka Bc. štúdia pre uchádzačov zo zahraničia

Milá uchádzačka, milý uchádzač,
 
Oznamujeme Vám, že začiatok výučby na UKF je v zimnom semestri plánovaný od 28.9.2020, externí študenti podľa svojho rozvrhu (24.9, 25.9. ...)
 
Študentom zo zahraničia, ktorí v posledných 14 dňoch boli na území krajiny, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vyhlásená za rizikovú (rizikové krajiny) zabezpečí UKF možnosť realizácie domácej izolácie v Študentskom domove Zobor.
 
Ak máte záujem o využitie tejto ponuky, odporúčame Vám preštudovať si informácie o podmienkach pre karanténu zahraničných študentov na študentskom domove UKF 
 
Zároveň Vám oznamujeme, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov a uchádzačov na akademický rok 2020/2021 elektronicky (bezkontaktne).
 
Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste pre potreby uskutočnenia zápisu na štúdium, potvrdili v akademickom informačnom systéme elektronický zápis a vygenerovali potrebné dokumenty (postup)
 
Prihlasovacie údaje pre vstup do akademického informačného systému Vám boli zaslané v rozhodnutí o prijatí.
 
Zároveň je potrebné pre potvrdenie zápisu zo strany UKF zaslať poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorú ste boli prijatá/ý do 4.9.2020 nižšie uvedené dokumenty (uchádzači prijatí v dodatočnom prijímacom konaní do 20.9.2020). Ak z dôvodu pricestovania na Slovensko a nástupu do domácej izolácie na UKF v Študentskom domove Zobor nie je možné dokumenty odoslať, prineste si ich so sebou.
 
Dokumenty potrebné pre dokončenie úplného zápisu:
  1. Overená kópia dokladov o získaní úplného stredného alebo stredného odborného vzdelania (maturitné vysvedčenie, prípadne ekvivalentný dokument) a rozhodnutie o uznaní dokladu o úplnom strednom vzdelaní alebo strednom odbornom vzdelaní vydaný okresným úradom v SR.
  2. Z akademického informačného systému vygenerovaný a podpísaný Zápisový list.
  3. Z akademického informačného systému vygenerované a podpísané Čestné vyhlásenie študenta UKF o predchádzajúcom štúdiu.
Na základe potvrdenia elektronického zápisu v akademickom informačnom systéme a doručených/predložených Vám bude dokončený úplný zápis. Preukaz študenta a potvrdenia o návšteve školy budú dostupné  na študijnom oddelení v čase úradných hodín, kde si ich môžete po začiatku semestra vyzdvihnúť, alebo vám budú doručené do Študentského domova Zobor.
 
Pre potreby pridania predmetov na zimný semester akademického roka 2020/2021 do zápisového listu a tvorbu rozvrhu hodín je možné použiť postup zverejnený na adrese https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/zapis-na-studium
 
Kontakt na študijné oddelenie:
Pedagogická fakulta: +421 37 6408 217, Erika Elbornová (English), mail:
 
Poradenstvo pre rusky hovoriacich študentov

Poradenské služby pre študentov, ktorí komunikujú v ruskom jazyku, zabezpečuje Mgr. Pavol Vakoš Tel. +421 37 6408 120; +421 948 492596, mail: (русский).