Predmety na zimný semester

Na základe doplnku k Študijnému poriadku UKF v Nitre schváleného dňa 8.10.2018 AS UKF v Nitre (papierové výkazy nie sú pre študentov povinné) Vám oznamujeme, aby ste si dôkladne skontrolovali v ais svoje zápisné listy, t.j. predmety zapísané v ZS tohto akademického roka.

Žiadosť študenta o pridanie alebo odobratie predmetu zo zápisného listu v AIS bude možné podať na Študijné oddelenie PF najneskôr do 12.11.2018. Po tomto termíne nebude možné predmety pridávať a odoberať zo zápisných listov ani na základe žiadosti študenta.

Doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.

Prodekan pre vzdelávanie