Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu PF UKF v Nitre

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu PF UKF v Nitre, platnými ku dňu 28. september 2018, predsedníčka AS PF UKF v Nitre so súhlasom AS PF UKF v Nitre vyhlasuje voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PF UKF v Nitre.

Voľby sa uskutočnia dňa 29.10.2018 (pondelok).

Podrobné informácie

Návrh kandidáta do študentskej časti AS PF UKF v Nitre