OZNÁMENIE VÝSLEDKOV DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do študentskej časti Akademického senátu PF UKF v Nitre

vyledky1809