Ponuka platenej Erasmus stáže

Amnesty International – medzinárodná mimovládna organizácia s cieľom presadzovať ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a iných medzinárodných štandardoch ponúka študentom možnosť absolvovať platenú stáž v Prahe v trvaní 3-12 mesiacov. Ide o stáž na oddelení vzdelávania.

Bližšie informácie