Dodatočné prijímacie konanie na PF UKF 2016/17 do 15.08.2016

zmena 08.06.2016

A.) Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2016.

Denná forma štúdia:

•    Hudba a zvukový dizajn (jednopredmetové štúdium)

•    Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (jednopredmetové štúdium)
•    Učiteľstvo praktickej prípravy (jednopredmetové štúdium)
•    Učiteľstvo predmetov ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov:

      -    učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom:
                                                      anglický jazyk a literatúra, pedagogika, technika, výtvarné umenie
      -    učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom:
                                                      anglický jazyk a literatúra, pedagogika, technika
      -    učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom:
                                                      anglický jazyk a literatúra, pedagogika

Externá forma štúdia:
(Externá forma štúdia je spoplatnená  - výška školného 500,- Euro/rok )

•    Učiteľstvo praktickej prípravy (jednopredmetové štúdium)

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok.

Základné podmienky prijatia na bakalárske štúdium:

• Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná
skúška).
• Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienky na prijatie, môže byť na štúdium prijatý
podmienečne, splnenie základnej podmienky je uchádzač povinný preukázať najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium.

B.) Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na magisterský  študijný program v dennej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2016.

•    Hudba a zvukový dizajn (jednopredmetové štúdium)


Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok.


Uchádzač o štúdium magisterského študijného programu Hudba a zvukový dizajn musí spĺňať nasledovné predpoklady:
-    ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia štátnou bakalárskou skúškou v študijnom odbore muzikológia, v študijnom odbore teória hudby, v študijnom odbore hudobné umenie alebo príbuznom študijnom odbore,
-    splnenie ďalších predpokladov: rytmické a sluchovo-intonačné dispozície a poznatky  z hudobno-teoretických disciplín na úrovni troch ročníkov bakalárskeho štúdia.


Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku 30,-€
- za elektronickú prihlášku 25,-€ (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
Účet:
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
zo zahraničia: BIC –Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
Variabilný symbol:
pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez
bodky a medzier) pri dennom štúdiu
2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez
bodky a medzier) pri externom štúdiu
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou

SPÔSOB PRIHLASOVANIA SA NA ŠTÚDIUM

• Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba
jeden študijný program.
• Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky:
-     v elektronickej podobe, ktorú po uložení vytlačí a s prílohami zašle v stanovenom termíne na adresu fakulty, alebo
-    v papierovej podobe, ktorú s prílohami zašle v stanovenom termíne na adresu fakulty.

Bakalárske štúdium:
1. vlastnoručne podpísaný životopis
2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie
uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom
spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu údajmi potrebnými k platbe, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované
3. doklad o výsledkoch štúdia na strednej škole: uchádzač, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1., 2., 3. a 4., príp. 5.ročník strednej školy a maturity (známky potvrdí škola), v prípade, že škola nepotvrdí známky, tak uchádzač doloží úradne overené fotokópie všetkých vysvedčení + maturitné vysvedčenie.

Magisterské štúdium:
1. vlastnoručne podpísaný životopis,
2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie
uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom
spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu údajmi potrebnými k platbe, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované
3.doklad o výsledkoch bakalárskeho štúdia - overenú fotokópiu diplomu, vysvedčenia a dodatku   k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu.


KONTAKTNÁ ADRESA FAKULTY:
Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
tel. +421376408214, +421376408217
e-mail:
web: www.pf.ukf.sk