Prijímanie textov do...

Prijímanie textov do V. čísla/časti série “Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”

Vážené dámy, vážení páni,
srdečne Vás pozývame k publikovaniu štúdií/článkov v monografii s názvom „Oblasti neformálneho a informálneho učenia seniorov“, ktorá vyjde pod medzinárodnou redakciou:
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

 

Informácie