Zápis predmetov 2019/2020

banner BIG 4

Predzapís na nasledujúci semester (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní pri (do)zápise pred zaciatkom semestra

Postup:

1. Pridať predmety (A, B, C) nasledujuceho semestra (návod 1)

Pridávanie predmetov si kontrolujte so Sprievodcom štúdia. Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.

Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných študentov v AIS (a prijatých na štúdium).

Zverejnenie rozvrhov na letný semester (viď. Harmonogram akademického roka), prihlasovanie predzapísaných študentov na rozvrh (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní pri (do)zápise pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.

 

Zo študijneho poriadku:
Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.

Technické problémy rieši 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať:

Študijný poriadok
Harmonogram akademického roka.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridanie alebo odobratie predmetu zo zápisného listu v AIS predĺžené do 05.03.2019. Po tomto termíne nebude možné predmety pridávať a odoberať zo zápisných listov ani na základe žiadosti študenta.