»Špecialna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia-poradenstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu  Absolvent študijného programu je schopný vykonávať odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej prevencie, diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie u detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo rizikovým vývinom v oblasti učenia a správania. Dokáže poskytovať špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl. Je schopný pracovať v odbornom tíme a podieľať sa na komplexnej starostlivosti a rehabilitácie o jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. V spolupráci s MŠ, ZŠ, komunitnými a poradenskými centrami dokáže realizovať a vyhodnocovať depistážne, screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracovať odporúčania k zabezpečovaniu komplexných stimulačných programov. 
Absolvent pozná a dokáže aplikovať špeciálnopedagogické diagnostické a intervenčné poradenské programy najmä v inkluzívnych podmienkach školského systému. Absolvent dokáže uplatňovať svoje zručnosti a kompetencie aj v podmienkach zariadení sociálnych služieb a poradenských zariadeniach poskytujúce včasnú intervenciu a starostlivosť. 
Absolvent pozná organizačné zázemie príslušných škôl, špeciálnych výchovných zariadení, školských poradenských centier, špeciálnych výchovných inštitúcií a
Uplatnenie absolventov Ďalej sa môže uplatniť ako špeciálny pedagóg - vychovávateľ vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to v oblasti neformálnej edukácie. Absolvent môže byť riadiacim pracovníkom výchovno-vzdelávacích školských zariadení, pedagóg – odborník vo sfére štátnej správy, pedagóg – odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu (Metodické centrá, Štátny pedagogický ústav, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a pod.).
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský