»Manažment vzdelávania a verejnej správy

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Mária Pisoňová PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

 Absolventi študijného  programu dokážu analyzovať problémy andragogickej profesie, teórie a praxe s akcentom na manažment vzdelávania, resp. škôl, školských zariadení a školstva. Dokážu  manažovať procesy profesijného, záujmového a informálneho vzdelávania dospelých so zámerom navrhnúť strategicko-koncepčné zmeny. Inovácie v edukácii dospelých implementovať do rôznych formátov vzdelávacích programov a ďalších oblastí národného hospodárstva. Poznajú koncept manažérskeho procesu rešpektujúc požiadavky systémov manažérstva kvality. Poznajú legislatívne zázemie procesu vzdelávania dospelých a verejnej správy. Sú schopní aplikovať získané teoretické vedomosti z oblasti verejnej správy pri tvorbe a posudzovaní návrhov strategických dokumentov, plánov, koncepcií a projektov v jednotlivých oblastiach verejnej správy a verejného sektora. Teoretické vedomosti dokážu využívať v oblasti manažovania verejnej správy na všetkých úrovniach. Vedia plánovať, organizovať a manažovať vzdelávanie vo verejnej správe a ďalších odvetviach národného hospodárstva. Aplikovať obsah manažérskych funkcií do procesu manažovania vzdelávania dospelých, škôl, školských zariadení a školstva. Aplikovať v praxi  metodiku personálneho a projektového manažmentu, tiež kontrolingu rešpektujúc požiadavky na kvalitu vzdelávania. Efektívne využívať dostupné nástroje v rámci e- governmentu.

Uplatnenie absolventov  Absolventi sú spôsobilí manažovať profesijné, celoživotné a záujmové vzdelávania dospelých, tiež vzdelávacie programy pre zamestnancov verejnej správy a ďalšie oblasti národného hospodárstva. Riadiť kultúrno-osvetové, sociálne inštitúcie a inštitúcie zabezpečujúce profesijné  vzdelávanie. Vykonávať manažérske pozície na všetkých úrovniach riadenia školstva, pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca s podmienkou súladu s aktuálne platným znením zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vykonávacích vyhlášok, a to na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek. Riadiť subjekty verejnej správy na miestnej, regionálnej i národnej úrovni. Manažovať rozvoj ľudských  zdrojov, kontroling, personalistiku vo  verejnej správe a v ďalších oblastiach národného hospodárstva.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský