»Učiteľstvo hudobného umenia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo hudobného umenia
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent štúdia ovláda podstatné pojmy z hudobno-teoretických a hudobno-historických disciplín  a nadobudol adekvátne hudobné  zručnosti v hre na zvolenom hudobnom nástroji/v speve, v dirigovaní a vedení speváckeho zboru.
Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, má všeobecný teoretický rozhľad a súčasne chápe širšie súvislosti umeleckého vzdelávania a výchovy, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Je schopný sledovať nové poznatky v rozvíjajúcich sa disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie. Je spôsobilý vykonávať profesiu vedúceho detských hudobných súborov, asistenta zbormajstra, prípadne korepetítora, animátora (lektora voľného času) v Centrách voľného času, školských kluboch a pod., pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský