»Didaktika anglického jazyka a literatúry

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Študijný program akceptuje súčasnú integráciu do odboru Odborová didaktika.
Absolvent má rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore potrebné pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti edukačných vied a hlavne v didaktike jazykových a literárnych predmetov. Má dostatočný bibliografický prehľad, vedomosti a poznatky zo študovaného odboru zverejňované v domácej a zahraničnej odbornej literatúre. Pozná metódy výskumu a vývoja v didaktike jazykových a literárnych predmetov.  Má vypestované zručnosti plánovať a realizovať vedecko-výskumnú projektovú činnosť, a to samostatne alebo v inštitucionálnych, národných alebo medzinárodných tímoch. Je spôsobilý svojou tvorivou vedeckou činnosťou prispievať k rozvoju vedného odboru. Dokáže koncepčne projektovať programy didaktiky jazyka s cieľom zvyšovania efektivity ich vyučovania. Je schopný tvoriť a zúčastňovať sa na vývoji metodických materiálov, vedeckovýskumné výsledky a pedagogické skúsenosti  prezentovať na domácich aj zahraničných vedeckých podujatiach ale aj vo forme publikácií v domácich a zahraničných vedeckých/odborných publikáciách (vrátane karentovaných).
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní v univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Je pripravený pokračovať vo vedecko-výskumnej práci, je schopný aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a vykonávať profesijné úlohy, vyučovať anglický jazyk a literatúru na všetkých stupňoch a formách vzdelávania, aktívne sa podieľať na rozvoji didaktiky anglického jazyka a literatúry, pôsobiť v odborných funkciách na úradoch verejnej správy v oblasti školskej politiky v rámci medzinárodných vzťahov, kvalifikovane riadiť a riešiť vedecké úlohy v pedagogických inštitúciách a pôsobiť ako výskumný, metodicko-vývojový, resp. koncepčno-programový pracovník a ako organizačný a riadiaci pracovník v súkromných a verejných vzdelávacích inštitúciách.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický