Centrum celoživotného vzdelávania - Atestácie

Obsah článku

ATESTÁCIE 
 

Vážení záujemcovia o vykonanie atestácie na PF UKF v Nitre,

 vzhľadom na to, že od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého PF UKF nateraz nedisponuje oprávnením na organizovanie atestácií, aktuálne neprijímame nové žiadosti. Informácie nižšie sa vzťahujú na tie atestácie, ktoré boli začaté k 30.6.2019 a budú ukončené v zmysle predchádzajúceho právneho predpisu.

PF UKF v Nitre v budúcnosti plánuje realizovať atestácie, termín prijímania žiadostí v zmysle platnej legislatívy včas zverejníme.

 
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je oprávnená vykonávať:
PRVÚ ATESTÁCIU a/alebo DRUHÚ ATESTÁCIU
na základe:
 • zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyhlášky č. 445/2009 Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • smernice č.7/2010-R Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • smernice UKF o ďalšom vzdelávaní č. 15/2010,


Tematické okruhy pre prvú a/alebo druhú atestáciu jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov na PF UKF v Nitre
Pedagogickí zamestnanci
Tematické okruhy pre prvú atestáciu pedagogických zamestnancov (podľa ods. 7 §14 vyhlášky 445/2009):
a) ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy,
b) učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu,
c) didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická technika
d) hodnotenie a klasifikácia žiakov.
Kategória: Učiteľ
Podkategória:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
Tematické okruhy pre druhú atestáciu pedagogických zamestnancov (podľa ods. 8 §14 vyhlášky 445/2009 ):
a) didaktika, jej úlohy a predmet skúmania, systém, ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy,
b) učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady,
c) koncepcie vyučovacieho procesu, organizačné formy vyučovacieho procesu, učebné pomôcky, didaktická technika,
d) hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu
e) kvalita vyučovacieho procesu.
Kategória: Učiteľ
Podkategória:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

TÉMY NA ÚSTNE PRESKÚŠANIE Z TEMATICKÝCH OKRUHOV PRE PRVÚ ATESTÁCIU UČITEĽOV – PRE UCHÁDZAČOV O VYKONANIE ATESTÁCIE K 30.06.2019
TÉMY NA ÚSTNE PRESKÚŠANIE Z TEMATICKÝCH OKRUHOV PRE DRUHÚ ATESTÁCIU UČITEĽOV– PRE UCHÁDZAČOV O VYKONANIE ATESTÁCIE K 30.06.2019

ORGANIZAČNÉ POKYNY pri podávaní žiadosti o vykonanie prvej/druhej atestácie na PF UKF v Nitre
 
1. Uchádzač o vykonanie prvej/druhej atestácie vyplní žiadosť
2. K žiadosti doloží:
 • úradne overený doklad o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,
 • doklad o dosiahnutí požadovaného počtu kreditoch a v prípade absolvovania prípravného atestačného vzdelávania kópiu osvedčenia o jeho absolvovaní,
 • atestačné práce (2x v printovej podobe a 2x na CD upevnenom na zadnej strane printovej verzie práce), podľa Vyhlášky č. 445/2009 Z. z. v nasledovnom rozsahu:
 • Rozsah atestačnej práce pre prvú atestáciu pedagogického zamestnanca alebo prvú atestáciu podľa dosiahnutého stupňa vzdelania je:
  • 25 až 25 až 35 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa
  • 22 až 28 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
  • 18 až 24 strán pre dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie.
Rozsah atestačnej práce pre druhú atestáciu pedagogického zamestnanca je 40 až 60 strán.
 • úradne overený doklad o vykonaní I. atestácie (len k žiadosti o vykonanie II. atestácie)
 • doklad o uhradení poplatku, ktorý súvisí s vykonaním atestácie – 41 € (slovom: štyridsaťjedna eur), na číslo účtu SK76 8180 0000 0070 0007 3068 (IBAN), s uvedením variabilného symbolu nasledovne:
  • prvá atestácia pedagogických a odborných zamestnancov – 4011
  • druhá atestácia pedagogických alebo odborných zamestnancov – 4012
  • do správy pre prijímateľa: Meno, priezvisko
3. Pedagogická fakulta UKF najneskôr do 4 mesiacov od termínu podania žiadosti oznámi termín vykonania atestácie alebo žiadosť na vykonanie atestácie zamietne.
4. Vykonanie atestačnej skúšky sa uskutoční do 6 mesiacov od konečného termínu odovzdania (30. jún alebo 31.december príslušného roka) atestačných prác a žiadostí o vykonanie atestácie.

VZOR PRÁCE

LEGISLATÍVA