Spoločné vyhlásenie Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta UKF v Nitre s úctou pestujú a rozvíjajú najlepšie tradície humanizmu,
t. j. názorovú toleranciu, ľudské práva a slobody vrátane slobody v oblasti myslenia a svedomia, a preto odmietajú akékoľvek aktivity, ktoré by ich spájali s prejavmi extrémizmu a rasovej či sociálnej neznášanlivosti a ktorým momentálne čelia v médiách a na sociálnych sieťach. Jedným z dôkazov takéhoto jednoznačného postoja je i skutočnosť, že na návrhy našich dvoch fakúlt bola minulý týždeň vo štvrtok, 2. marca 2017 na podujatí, ktorého protokolárny rámec nepatrí do fakultnej kompetencie, udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa dvom významným vedeckým osobnostiam pôsobiacim v oblasti religionistiky a filozofie náboženstva, resp. pedagogickej psychológie – prof. Abrahimovi H. Khanovi z Torontskej univerzity a prof. Zdeňkovi Helusovi in memoriam z Karlovej univerzity v Prahe, ktorí sa celým svojim vedeckým dielom hlásia k slobode vyznania, k podpore kultúrnej a myšlienkovej diverzity a k rešpektovaniu ľudskej osobnosti v celej jej komplexnosti.
za vedenie Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Bernard Garaj, dekan
za vedenie Pedagogickej fakulty UKF v Nitre – Eva Szórádová, dekanka
V Nitre, 4. marca 2017